Algemene voorwaarden 2014 Grift – IT B.V.
 
1. Algemeen
1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, rechtsbetrekkingen en overeen-komsten alsmede de uitvoering daarvan waarbij Grift – IT B.V. goederen en/of diensten van welke aard ook aan cliënt levert.
1.2 Eventuele afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk door Grift – IT B.V. schriftelijk zijn overeengekomen.
1.3 Toepasselijkheid van algemene voorwaarden van cliënt of een derde, worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.
1.4 Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven. Grift – IT B.V. en cliënt zullen in overleg treden teneinde een nieuwe bepaling ter vervanging van de nietige of vernietigde bepaling overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling in acht zal worden genomen.
1.5 Alle handelsnamen die worden gevoerd door Grift – IT B.V. vallen onder deze algemene voorwaarden. Overzicht van de handelsnamen waarmee Grift – IT B.V. handelt zijn op te vragen bij de Kamer van Koophandel, deze zijn vermeld onder inschrijfnummer 55443613 ingeschreven te kantoor Westland (Naaldwijk).
1.6 Grift – IT B.V. behoudt zich het recht deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
1.7 Bepalingen van de overeenkomst gaan in rang voor die van deze algemene voorwaarden, voor zover sprake is van tegenstrijdigheid.
 
2. Aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en prijsopgaven
2.1 Alle aanbiedingen, overeenkomsten, offertes en andere uitingen door Grift – IT B.V. zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is aangegeven.
2.2 Alle prijzen zijn, tenzij anders aangegeven, exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.
2.3 In geval van aantoonbare wijzigingen van een of meer van de kostprijs bepalende factoren, zoals inkoopprijzen, valutakoersen, belastingen, rechten, lasten, vrachten e.d. is Grift – IT B.V. gerechtigd de overeengekomen prijzen dien overeenkomstig te wijzigen.
2.4 Tenzij anders dan aangegeven zijn de door Grift – IT B.V. gemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.
2.5 Cliënt staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens hem aan Grift – IT B.V. opgegeven maten, eisen, huidige licenties, specificaties van de prestatie en andere gegevens waarop Grift – IT B.V. zijn aanbieding baseert. Een aanbod verliest haar geldigheid indien blijkt dat door cliënt verstrekte gegevens onjuist zijn, of indien blijkt dat de persoon die deze aanvaardt daartoe niet bevoegd is. Indien na ontvangst van een aanvaarding blijkt dat deze gegevens onjuist zijn of deze persoon niet bevoegd is, is Grift – IT B.V. gerechtigd de aanbieding, offerte, overeenkomst en/of prijsopgaven per direct op te zeggen conform artikel
‘Beëindiging overeenkomst’.
2.6 Cliënt dient het aanbod te aanvaarden middels één van de door Grift – IT B.V. aangewezen kanalen en de daarbij gestelde voorwaarden in acht te nemen.
2.7 Indien cliënt het aanbod niet expliciet aanvaardt, maar er desondanks mee instemt, of althans die indruk wekt, dat Grift – IT B.V. werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod ondanks het vorige lid 2.6 als aanvaard beschouwd.
2.8 Wanneer aanbiedingen, offertes, overeenkomsten en prijsopgaven een bedrag van vijfentwintighonderd euro (€ 2500, - ) excl. BTW overstijgen, is cliënt verplicht een vooruitbetaling van 50% van het totaalbedrag te voldoen. Na ontvangst van dit bedrag zal de order in verdere behandeling worden genomen. Na vooruitbetaling kan de offerte niet meer worden geannuleerd. Indien de totale kosten hoger uitkomen dan de geoffreerde kosten, komen deze bedragen voor kosten van cliënt. Op nacalculatie worden arbeid en overige niet geoffreerde producten gefactureerd bij de openstaande 50% van de lopende order.
 
3. Uitvoering van de werkzaamheden
3.1 Onder uit te voeren werkzaamheden door Grift – IT B.V. kunnen vallen alle adviezen, diensten, producten en services in de Informatie Technologie sector, Communicatie, Datatechniek en Elektrotechniek.
3.2 Grift – IT B.V. zal zich naar beste kunnen inspannen de dienstverlening met zorg uit te voeren, in voorkomend geval overeenkomstig de met cliënt schriftelijk vastgelegde afspraken en procedures. Alle diensten van Grift – IT B.V. worden uitgevoerd op basis van een inspanningsverbintenis, tenzij en voor zover in de schriftelijke overeenkomst Grift – IT B.V. uitdrukkelijk een resultaat heeft toegezegd en het betreffende resultaat tevens met voldoende bepaaldheid is omschreven. Eventuele afspraken betreffende een serviceniveau worden steeds slechts schriftelijk uitdrukkelijk overeengekomen.
3.3 Indien is overeengekomen dat de dienstverlening in fasen zal plaatsvinden, is Grift – IT B.V. gerechtigd de aanvang van de diensten die tot een fase behoren uit te stellen totdat cliënt de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
3.4 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Grift – IT B.V. het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.
3.5 Cliënt staat er voor in dat alle door hem aan Grift – IT B.V. ter uitvoering van de ICT - service ter beschikking gestelde materialen, gegevens, licenties, programmatuur, procedures en instructies steeds juist en volledig zijn en dat alle aan leverancier verstrekte informatiedragers voldoen aan de specificaties van Grift – IT B.V. Grift – IT B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, doordat Grift – IT B.V. is uitgegaan van door cliënt verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid kenbaar behoorde te zijn.
3.6 Cliënt vrijwaart Grift – IT B.V. in alle gevallen voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden.
3.7 Grift – IT B.V. verricht de ICT - service slechts in opdracht van cliënt. Indien Grift – IT B.V. krachtens een bevoegd gegeven bevel van een overheidsinstantie ICT - service verricht met betrekking tot gegevens van cliënt of zijn personeel, zullen alle daaraan verbonden kosten aan cliënt in rekening worden gebracht.
3.8 Alle door Grift – IT B.V. bij de ICT - service gebruikte apparatuur, programmatuur en andere zaken blijven het respectievelijk voorwerp van intellectuele en industriële eigendom van Grift – IT B.V., ook indien cliënt een vergoeding betaalt voor het ontwikkelen of aanschaffen ervan door Grift – IT B.V.. Grift – IT B.V. kan de van cliënt ontvangen producten en gegevens en de gegenereerde resultaten van de verwerking onder zich houden totdat cliënt alle aan leverancier verschuldigde bedragen betaald heeft.
3.9 Indien betalingen voor bepaalde onderdelen van de werkzaamheden bij vooruitbetaling dienen te geschieden, is Grift – IT B.V. niet verplicht deze onderdelen te leveren voordat deze betalingen zijn voldaan.
3.10 Bij aangaan van de dienstverlening eist Grift – IT B.V. een ICT contactpersoon binnen de organisatie van cliënt aan te stellen. Cliënt dient er zorg voor te dragen dat Grift – IT B.V. te allen tijde beschikt over een werkend e-mailadres van ICT contactpersoon. Grift – IT B.V. kan alle mededelingen, werkbonnen en vragen aangaande de overeenkomst en/of werkzaamheden sturen naar dit e-mailadres. Cliënt dient de mailbox gekoppeld aan dit e-mailadres dan ook regelmatig te controleren. Het niet of niet tijdig reageren op mails van Grift – IT B.V. naar dit e-mailadres is voor rekening van cliënt.
3.11 Grift – IT B.V. heeft het recht levering van de dienst (tijdelijk) te staken of te beperken indien de cliënt naar het oordeel van Grift – IT B.V. ter zake van de overeenkomst en/of besproken werkzaamheden een verplichting jegens Grift – IT B.V. niet na komt dan wel in strijd handelt met deze Algemene Voorwaarden. Grift – IT B.V. kan zekerheid verlangen van cliënt alvorens zij de levering weer (volledig) hervat.
 
4. Wijziging en meerwerk
4.1 Grift – IT B.V. kan wijzigingen in de inhoud of omvang van de ICT - service aanbrengen. Indien dergelijke wijzigingen een verandering van de bij cliënt geldende procedures tot gevolg hebben, zal Grift – IT B.V. cliënt hierover zo tijdig mogelijk inlichten en komen de kosten van deze verandering voor rekening van cliënt. In dat geval kan cliënt de overeenkomst, door schriftelijke opzegging, beëindigen tegen de datum waarop de wijziging in werking treedt, tenzij deze wijziging verband houdt met wijzigingen in relevante wetgeving of andere door bevoegde instanties gegeven voorschriften of Grift – IT B.V. de kosten van deze wijziging voor zijn rekening neemt.
4.2 Grift – IT B.V. spant zich er naar beste kunnen voor in dat de door haar bij de uitvoering van de ICT – service gebruikte programmatuur tijdig wordt aangepast aan wijzigingen in de door haar eventueel in het kader van haar dienstverlening beheerde Nederlandse wet- en regelgeving. Op verzoek zal Grift – IT B.V. tegen haar gebruikelijke tarieven cliënt adviseren over de gevolgen van deze aanpassingen voor cliënt.
4.3 Indien Grift – IT B.V. op verzoek of met voorafgaande instemming van cliënt werkzaamheden of andere prestaties heeft verricht die buiten de inhoud of omvang van de overeengekomen dienstverlening vallen, zullen deze werkzaamheden of prestaties door cliënt worden vergoed volgens de gebruikelijke tarieven van Grift – IT B.V. Van meerwerk is eveneens sprake indien een systeemanalyse, een ontwerp of specificaties worden uitgebreid of gewijzigd. Grift – IT B.V. is nimmer verplicht aan een dergelijk verzoek te voldoen en zij kan verlangen dat daarvoor een afzonderlijke schriftelijke overeenkomst wordt gesloten.
4.4 Cliënt aanvaardt dat door werkzaamheden of prestaties als bedoeld in artikel 4.3 het overeengekomen of verwachte tijdstip van voltooiing van de dienstverlening, en de wederzijdse verantwoordelijkheden van cliënt en Grift – IT B.V., kunnen worden beïnvloed. Het feit dat zich tijdens de uitvoering van de overeenkomst (de vraag naar) meerwerk voordoet, is voor cliënt nimmer grond voor ontbinding of beëindiging van de overeenkomst.
4.5 Voor zover voor de dienstverlening een vaste prijs is afgesproken, zal Grift – IT B.V. cliënt desgevraagd van tevoren informeren over de financiële consequenties van de extra werkzaamheden of prestaties.
 
5. Levering producten
5.1 Cliënt is verplicht de bestelde en ter levering aangeboden zaken in ontvangst te nemen.
5.2 Levertijden worden slechts bij benadering opgegeven en zijn voor Grift – IT B.V. niet bindend, dit betreffen geen fatale termijnen.
5.3 Onjuistheden in de aflevering geven cliënt niet het recht de voldoening aan zijn eigen verplichtingen jegens Grift – IT B.V. op te schorten.
5.4 Indien de aflevering wordt vertraagd door overmacht, waaronder in iedere geval worden begrepen in- en export belemmeringen, transportmoeilijkheden, wanprestaties door toeleveranciers van Grift – IT B.V. is Grift – IT B.V. gerechtigd de leveringstermijn te verlengen met de duur van de overmacht op geleverde omstandigheid, dan wel de overeenkomst geheel of ten dele te ontbinden, zonder tot enige schadevergoeding zijn verplicht.
5.5 De af te leveren zaken reizen voor rekening en risico van cliënt, tenzij levering franco en inclusief verzekering is overeengekomen.
 
6. Leveringstermijnen
6.1 Alle door Grift – IT B.V. genoemde of overeengekomen (leverings)termijnen zijn naar beste weten vastgesteld op grond van de gegevens die bij het aangaan van de overeenkomst aan Grift – IT B.V. bekend waren. Grift – IT B.V. spant zich er naar behoren voor in overeengekomen (leverings)termijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. De enkele overschrijding van een genoemde of overeengekomen (leverings)termijn brengt Grift – IT B.V. niet in verzuim. In alle gevallen, derhalve ook indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk een uiterste termijn zijn overeengekomen, komt Grift – IT B.V. wegens tijdsoverschrijding eerst in verzuim nadat cliënt hem schriftelijk in gebreke heeft gesteld en daarbij een redelijke termijn voor nakoming hanteert. Grift – IT B.V. is niet gebonden aan al dan niet uiterste (leverings)termijnen die vanwege buiten haar macht gelegen omstandigheden die zich na het aangaan van de overeenkomst hebben voorgedaan, niet meer gehaald kunnen worden. Evenmin is Grift – IT B.V. gebonden aan een al dan niet uiterste leveringstermijn als partijen een wijziging van de inhoud of omvang van de overeenkomst (meerwerk, wijziging van specificaties etc.) zijn overeengekomen. Indien overschrijding van enige termijn dreigt, zullen Grift – IT B.V. en cliënt zo spoedig mogelijk in overleg treden.
 
7. Onderhoudscontracten en Servicepakketten
7.1 Naast deze algemene voorwaarden worden specifiek gerichte eisen en response tijden m.b.t. een service overeenkomst in een Service Level Agreement (SLA) of een Servicepakket omschreven.
7.2 Installatie van (nieuwe) software kan mogelijk van invloed zijn op de SLA overeenkomsten en/of Servicepakketten. Ter voorkoming van conflicten, nietigverklaringen e.d. informeert cliënt Grift – IT B.V. voorafgaand over installaties van software, wijziging van instellingen, updates e.a. softwarematige wijzigingen. Indien melding van genoemde wijziging niet heeft plaatsgevonden en Grift – IT B.V. software aantreft die daadwerkelijk aantoonbaar werking van systemen, netwerk c.q. diensten in gevaar brengt, behoudt Grift – IT B.V. het recht voor deze ongedaan te maken en/of te de-installeren. Gemaakte kosten en arbeid vallen buiten de overeenkomsten en kunnen door Grift – IT B.V. in rekening worden gebracht.
7.3 Om de overeenkomst in te laten gaan, dienen beide partijen deze te tekenen op aangegeven regels. Cliënt dient de SLA overeenkomsten en/of Servicepakketten getekend retour aan Grift – IT B.V. te zenden, geparafeerd op iedere pagina links onderaan en getekend op de aangegeven regels door directeur/eigenaar contractant. Na ontvangst van de overeenkomst, door beide partijen getekend, wordt deze door Grift – IT B.V. in behandeling genomen en geactiveerd, ingang contract is datum van ontvangst. Tenzij anders aangegeven, zijn de door Grift – IT B.V. opgestelde te ondertekenen contracten geldig gedurende 30 dagen na dagtekening.
7.4 SLA overeenkomsten en Servicepakketten hebben alleen betrekking op arbeid, levering materialen en andere diensten behoren niet inbegrepen tot de overeenkomst.
7.5 Tenzij anders dan overeengekomen, gelden servicepakketten op werk-dagen van 8.00 uur tot 17.00 uur, met uitzondering van officieel herkende feestdagen. Dienstverlening buiten de standaard openingstijden worden berekend aan de hand van gestelde tarieven genoemd in artikel 15.8.
7.6 Facturatie vindt maandelijks plaats, tenzij anders overeengekomen. Betaling vindt plaats per automatische incasso tenzij anders vermeld. Grift – IT zal het bedrag binnen 10 dagen na factuurdatum incasseren van het door opdrachtgever aangegeven rekeningnummer.
 
8. Hosted (online) diensten / overeenkomsten
8.1 Hosted (online) diensten zijn online services, producten en omgevingen die middels een extra overeenkomst worden afgenomen door cliënt.
8.2 Hosted (online) diensten worden direct geleverd door een partner van Grift – IT B.V.. Hierdoor heeft Grift – IT B.V. geen aansprakelijkheid op de geleverde dienst en daarmee het recht jegens cliënt de voorwaarden van haar partner toe te passen bij geschillen met betrekking tot dit product. Cliënt gaat hiermee akkoord door de overeenkomst aan te gaan.
8.3 Grift – IT B.V. kan nimmer aangesproken worden op een niet correct geïnstalleerde en/of geleverde dienst. Cliënt blijft te allen tijde verantwoordelijk voor een eigen back-up van gegevens. Grift – IT B.V. en de partner zijn afhankelijk van het datacenters waar online diensten worden ondergebracht. De voor cliënt geldende voorwaarden van response bij uitval datacenter(s) liggen vast in de door het datacenter toegepaste algemene voorwaarden.
8.4 Grift – IT B.V. functioneert als eerste lijn support (helpdesk) voor cliënt die de hosted (online) dienst afneemt via Grift – IT B.V.. Hierna zal melding van cliënt overgenomen worden door Grift – IT B.V. en uitgevoerd worden in samenwerking met haar partner.
8.5 Grift – IT B.V. is niet verantwoordelijk voor storingen in netwerk en internet waardoor hierboven genoemde diensten niet bereikbaar kunnen zijn. Grift – IT B.V. is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor geleden schade door storingen veroorzaakt bij haar partner of een andere partij waar Grift – IT B.V. deze diensten onderbrengt.
 
9. DSL overeenkomst (vISP)
9.1 Een overeenkomst (betreffende internettoegang) komt tot stand op de dag waarop aan de volgende voorwaarde is voldaan: een kopie van het contract dient getekend, volledig en volledig naar waarheid te zijn ingevuld op een tijdstip waarop de geldigheid van het contract van kracht was, per reguliere post of per fax terug gezonden te worden, op voorwaarde dat de dienst door Grift – IT B.V. kan worden geleverd.
9.2 Overeenkomsten met betrekking tot DSL diensten worden aangegaan voor een minimale periode van 12 maanden of 24 maanden, tenzij anders vermeld op bevestiging order. Deze worden stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als afgesloten.
9.3 ADSL wordt ingekocht bij een toeleverancier van Grift – IT B.V.. Hierdoor heeft Grift – IT B.V. de status vISP en mag hiermee naar buiten komen als zijnde leverancier van ADSL en SDSL verbindingen. Klant gaat hiermee akkoord, door een contract te ondertekenen.
9.4 Facturatie vindt maandelijks per geleverde DSL dienst plaats, tenzij anders dan vermeld.
9.5 Grift – IT B.V. zal zich inspannen om de dienst(en), buiten de onderhoudstijden, beschikbaar te houden.
9.6 Als gevolg van de technische structuur van het internet kan Grift – IT B.V. geen bandbreedte garanderen tussen het computersysteem van eindgebruiker en enig ander computersysteem dat deel uitmaakt van het internet. Indien wordt gerefereerd aan een bepaalde bandbreedte (bijvoorbeeld 64Kb/s), dan betreft het steeds uitsluitend de bandbreedte van de verbinding.
9.7 Grift – IT B.V. treft passende technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en de beveiliging van de dienst(en) teneinde een passend beveiligingsniveau te bereiken. Cliënt is zich ervan bewust dat Grift – IT B.V. redelijkerwijs geen volledige bescherming kan bieden tegen de veiligheidsrisico’s die een verbinding met het internet meebrengt en dat deze risico’s hoger zijn in het geval van een permanente verbinding met het internet. Indien cliënt deze risico’s wenst te verkleinen of uit te sluiten dient contractant voor eigen rekening een firewall op te zetten.
9.8 Grift – IT B.V. behoudt zich het recht voor wijzigingen in (de toegang tot) de dienst, de hostnaam en/of de toegangscode aan te brengen, indien zulks wenselijk is voor het correct functioneren van de dienst. Indien zodanige wijzigingen direct invloed hebben op de wijze waarop cliënt toegang verkrijgt tot de dienst(en), zal Grift – IT B.V. cliënt over de wijzigingen tijdig informeren.
9.9 Cliënt verplicht zich de overeenkomst uit te voeren en na te leven met inachtneming van de belangen van Grift – IT B.V.. Cliënt zal de levering van diensten op geen enkele wijze hinderen en/of vertragen.
9.10 Cliënt is verplicht, op verzoek van Grift – IT B.V., aan Grift – IT B.V. gegevens te verschaffen die Grift – IT B.V. nodig heeft voor het in stand houden van de goede werking van de diensten.
9.11 Tenzij in de overeenkomst anders is bepaald, dient cliënt zorg te dragen voor de overige apparatuur, programmatuur en diensten van derden die nodig zijn om toegang te verkrijgen tot de dienst, zoals een router, TCP/IP-programmatuur en randapparatuur. Alle gebruikte apparatuur dient te voldoen aan de eisen die de telecomoperator en/of Grift – IT B.V. daaraan stelt. Op verzoek van cliënt zal Grift – IT B.V. informatie over die eisen aan cliënt (doen) verstrekken. Tegen meerwerk en meerprijs zal Grift – IT B.V. de apparatuur leveren.
9.12 Cliënt zal zich maximaal inspannen teneinde ervoor zorg te dragen dat zij geen oneigenlijk gebruik van de dienst(en) zullen maken. Onder oneigenlijk gebruik wordt in ieder geval, doch niet uitsluitend verstaan: de inbreuk maken en/of wijzigingen aanbrengen op de dienst waardoor de dienst of andere diensten van Grift – IT B.V. zouden kunnen worden verstoord en/of worden gehinderd.
9.13 Cliënt zal de dienst(en) slechts gebruiken in overeenstemming met ‘Acceptable Use Policies’. Cliënt zal door het gebruik van de dienst(en) geen rechten van derden schenden, zich ten opzichte van derden niet onwelvoeglijk of in strijd met de goede zeden of openbare orde gedragen, en geen schade aan derden toebrengen. In het bijzonder zal cliënt: de intellectuele eigendomsrechten van derden eerbiedigen; niet in strijd met wettelijke bepalingen gegevens verspreiden; zich geen toegang verschaffen tot computersystemen waarvoor hij niet geautoriseerd is; zonder toestemming van de desbetreffende derde geen gegevens van derden veranderen, wissen, onbruikbaar maken dan wel gegevens aan gegevens van derden toevoegen; geen computervirussen verspreiden, noch andere computerprogramma’s of data verspreiden met het oogmerk computerprogramma’s of data van derden schade toe te brengen; niet zodanig gebruik maken van de dienst dat daardoor het telecommunicatieverkeer hinder ondervindt.
9.14 Onverminderd haar overige rechten, behoudt Grift – IT B.V. zich het recht voor haar verplichtingen jegens cliënt op te schorten, onder meer door cliënt met onmiddellijke ingang de toegang tot de dienst(en) te kunnen ontzeggen, indien cliënt handelt in strijd met het in artikelen in deze algemene voorwaarden bepaalde en indien het handelen van cliënt dit rechtvaardigt. Grift – IT B.V. zal wegens zodanige opschorting nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn. Cliënt vrijwaart Grift – IT B.V. tegen aanspraken van derden die verband houden met handelen door cliënt in strijd met het in deze algemene voorwaarden bepaalde.
9.15 Indien cliënt voornemens is te verhuizen, deelt hij Grift – IT B.V. zo spoedig mogelijk het nieuwe adres mede waarnaar de dienst zal moeten worden omgezet. Grift – IT B.V. zal zich inspannen om de dienst tijdig te laten omzetten naar het door cliënt opgegeven (nieuwe) adres. Eventuele kosten die voortvloeien uit het omzetten van de dienst komen voor rekening van cliënt. Indien de dienst niet beschikbaar is op het nieuwe adres van cliënt blijft cliënt de ingevolge de overeenkomst betalen vergoedingen verschuldigd totdat de overeenkomst is geëindigd. Cliënt zal Grift – IT B.V. en/of de telecomoperator op verzoek alle medewerking verlenen die nodig is om de dienst te kunnen leveren aan de volgende bewoner op het oude adres van cliënt.
9.16 Het is cliënt niet toegestaan om de dienst aan derden buiten de organisatie van cliënt ter beschikking te stellen, tenzij de desbetreffende computersystemen van die derden zich fysiek op de bedrijfslocatie van cliënt bevinden. Dit verbod laat de mogelijkheid onverlet dat cliënt aan derden diensten verleent die mede omvatten het ter beschikking stellen aan derden van gegevens of diskruimte op computers van cliënt die van de dienst gebruik maken.

10 G-Mon monitoring tool
10.1 Onder de handelsnaam G-mon levert Grift – IT B.V. een product bestemd voor het monitoren van server, computers en netwerk in zover wat is overeengekomen.
10.2 Overeenkomsten met betrekking tot G-Mon diensten worden aangegaan voor een periode van 12 maanden, tenzij anders gemeld op bevestiging order. Deze worden stilzwijgend verlengd met eenzelfde periode als afgesloten.
10.3 G-Mon monitoring tool wordt ingekocht bij een toeleverancier van Grift – IT B.V.. Hierdoor heeft Grift – IT B.V. het recht de voorwaarden van de toeleverancier GFI MAX toe te passen bij geschillen met betrekking tot dit product. Cliënt gaat hiermee akkoord bij en middels het sluiten van de overeenkomst.
10.4 Grift – IT B.V. en de toeleverancier zijn afhankelijk van het datacenter (RACKSPACE te Amsterdam, Londen en Parijs) waar G-Mon tool wordt ondergebracht. De voor cliënt geldende voorwaarden van response bij uitval datacenter(s) liggen vast in de door het datacenter toegepaste algemene voorwaarden.
10.5 Grift – IT B.V. is nimmer aansprakelijk voor niet en/of te laat gemelde storingen. De reactie en melding door Grift – IT B.V. betreffende een storing wordt bepaald aan de hand van de ernst en prioriteit van een binnenkomende melding. Grift – IT B.V. zal cliënt via de gangbare kanalen op de hoogte stellen van een melding.
10.6 Meldingen van gemonitorde service komt uitsluitend per e-mail bij het support adres van Grift – IT B.V. binnen tenzij anders dan overeengekomen. Indien gekozen wordt meldingen per SMS te zenden, worden hiervoor extra kosten in rekening gebracht buiten de standaard jaarlijkse kosten.
10.7 Indien extra kosten zich voordoen als in dit artikel aangegeven, worden deze achteraf per maand gefactureerd aan cliënt. Facturatie van een standaard G-mon overeenkomst vindt maandelijks voorafgaand plaats, tenzij anders vermeld.
10.8 Periodiek ontvangt cliënt een rapportage van de gemonitorde meldingen van Grift – IT B.V. door G-mon.
 
11. Contractduur; uitvoeringstermijn
11.1 De overeenkomst tussen Grift – IT B.V. en cliënt wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
11.2 Indien de overeenkomst betrekking heeft op het periodiek of regelmatig verlenen van aangeboden service, wordt de overeenkomst aangegaan voor de tussen partijen overeengekomen duur, bij gebreke daarvan een duur van één jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of Grift – IT B.V. de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
11.3 Indien de overeenkomst betrekking heeft op allmail.nl, Ghost – IT, hosting, SSL diensten en G-Mon monitoring service, wordt de overeenkomst aangegaan voor de in deze algemene voorwaarden aangegeven(minimale) duur, bij gebreke daarvan een duur van één jaar geldt en voor DSL diensten een duurvan één of twee jaar geldt. De duur van de overeenkomst wordt telkenmale stilzwijgend voor de duur van de oorspronkelijke periode verlengd, tenzij cliënt of Grift – IT B.V. de overeenkomst schriftelijk beëindigt met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden voor het einde van de betreffende periode.
 
12. Beschikbaarheid van online systemen/toepassingen
12.1 Indien de diensten (mede) geleverd worden via online systemen en/of netwerken van Grift – IT B.V., zal Grift – IT B.V. zich inspannen om ononderbroken beschikbaarheid van deze systemen en netwerken te realiseren, en om toegang tot door Grift – IT B.V. opgeslagen gegevens te realiseren.
12.2 Grift – IT B.V. biedt geen garanties over de ononderbroken beschikbaarheid tenzij anders is overeengekomen middels een als zodanig aangeduide Service Level Agreement. Voor zover niet in een dergelijke Service Level Agreement anders is bepaald, geldt voor de beschikbaarheid het in dit artikel bepaalde.
12.3 Grift – IT B.V. heeft het recht om de dienst of gedeelten daarvan tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering daarvan. Grift – IT B.V. zal proberen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren om te laten plaatsvinden en zich inspannen om cliënt tijdig op de hoogte te stellen van de geplande buitengebruikstelling. Grift – IT B.V. is echter nooit aansprakelijk tot schadevergoeding voor schade in verband met zodanige buitengebruikstelling.
12.4 Grift – IT B.V. heeft het recht om de dienst of gedeelten daarvan van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Indien een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Grift – IT B.V. zich inspannen om cliënt daarvan op de hoogte stellen. In geval van aanpassingen die voor meerdere opdrachtgevers relevant zijn, is het niet mogelijk om alleen voor cliënt van een bepaalde aanpassing af te zien. Grift – IT B.V. is niet gehouden tot enige vergoeding van schade veroorzaakt door zo’n aanpassing.
12.5 Grift – IT B.V. heeft een aparte overeenkomst voor back-updiensten beschikbaar. Tenzij cliënt deze aparte overeenkomst heeft afgesloten, is Grift – IT B.V. niet gehouden om reservekopieën (back-ups) te maken van door cliënt op systemen van Grift – IT B.V. opgeslagen gegevens. Het is de uitsluitende verantwoordelijkheid van cliënt om reservekopieën te maken van deze gegevens.
12.6 Grift – IT B.V. zal zich inspannen om te zorgen dat cliënt gebruik kan maken van de netwerken die direct of indirect verbonden zijn met het netwerk van Grift – IT B.V.. Grift – IT B.V. kan echter niet garanderen dat deze netwerken op enig moment beschikbaar zijn. Aan het gebruik van netwerken van derden kunnen wettelijke en contractuele voorwaarden verbonden zijn. Grift – IT B.V. zal zich inspannen om cliënt hierover tijdig te informeren.
12.7 Bij bepaalde diensten, zoals e-mail, kan Grift – IT B.V. filters aanbieden waarmee cliënt ongewenste inhoud (zoals virussen of reclameberichten) kan blokkeren op de systemen van Grift – IT B.V.. Grift – IT B.V. zal zich inspannen om te zorgen dat deze filters correct werken voor zover dat binnen haar macht ligt. Grift – IT B.V. kan echter niet garanderen dat deze filters altijd de juiste berichten doorlaten of blokkeren, of dat bij verwijdering van een onderdeel van een bericht de resterende inhoud intact blijft. Cliënt aanvaardt bij het gebruik van dergelijke filters dan ook het risico en aansprakelijkheid voor de werking daarvan.
12.8 Indien naar het oordeel van Grift – IT B.V. een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Grift – IT B.V. of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk, in het bijzonder door overmatig verzenden van e-mail of andere gegevens, slecht beveiligde systemen of activiteiten van virussen, Trojans en vergelijkbare software, is Grift – IT B.V. gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.
12.9 In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen of uitvallen van het internet, de telecommunicatie-infrastructuur, stroomstoringen, binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Grift – IT B.V. door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de overeenkomst redelijkerwijs niet van Grift – IT B.V. kan worden gevergd, zal de uitvoering van de overeenkomst worden opgeschort, dan wel de overeenkomst worden beëindigd wanneer de overmachtsituatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding zijdens Grift – IT B.V..

13. Installatie en onderhoud software
13.1 Indien de dienst/overeenkomst (mede) strekt tot het installeren, configureren en/of onderhouden van software, is voorts het in dit artikel bepaalde van toepassing.
13.2 Grift – IT B.V. zal zich inspannen om de bij de dienst gebruikte software up-to-date te houden. Grift – IT B.V. is hierbij echter afhankelijk van haar leverancier(s). Grift – IT B.V. is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte dienstverlening niet ten goede komt.
13.3 Grift – IT B.V. zal zich inspannen om van tijd tot tijd de software aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Bij nieuwe functionaliteit of wijzigingen die het functioneren van de software wezenlijk kunnen veranderen zal Grift – IT B.V. hier vooraf overleg over voeren met cliënt.
 
14. Domeinnamen en IP adressen
14.1 Indien de dienst (mede) ertoe strekt dat Grift – IT B.V. voor cliënt zal bemiddelen bij het verkrijgen van een domeinnaam en/of IP-adres, geldt voorts het in dit artikel bepaalde.
14.2 Aanvraag, toekenning en eventueel gebruik van een domeinnaam en/of IP-adres zijn afhankelijk van en zijn onderworpen aan de geldende regels en procedures van de desbetreffende registrerende instanties, waaronder de Stichting Internet Domeinregistratie Nederland. De desbetreffende instantie beslist over de toekenning van een domeinnaam en/of IP-adres. Grift – IT B.V. vervult bij de aanvraag slechts een bemiddelende rol en geeft geen garantie dat een aanvraag ook wordt gehonoreerd.
14.3 Cliënt kan uitsluitend uit de bevestigingsmail van Grift – IT B.V., waarin vermeld wordt dat de gevraagde domeinnaam is geregistreerd, het feit van registratie vernemen. Een factuur voor registratiekosten is geen bevestiging van registratie.
14.4 Cliënt vrijwaart en houdt Grift – IT B.V. schadeloos voor alle schade die verband houdt met (het gebruik van) een domeinnaam namens of door cliënt.
14.5 Grift – IT B.V. is niet aansprakelijk voor het verliezen door cliënt van diens recht(en) op een domeinnaam of voor het feit dat de domeinnaam tussentijds door een derde wordt aangevraagd en/of verkregen, behoudens in geval van aantoonbare opzet of bewuste roekeloosheid van Grift – IT B.V..
14.6 Indien Grift – IT B.V. een domeinnaam op haar naam registreert ten behoeve van cliënt, zal Grift – IT B.V. medewerking verlenen aan verzoeken van cliënt tot verhuizing, overdracht of opzegging van deze domeinnaam.
14.7 Cliënt dient zich te conformeren aan de regels die registrerende instanties stellen voor aanvraag, toekenning of gebruik van een domeinnaam. Grift – IT B.V. zal cliënt hierover informeren. Niet conformeren aan deze regels kan tot gevolg hebben dat de registrerende instantie de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar maakt, of dat zij Grift – IT B.V. hiertoe verplichten.
14.8 Grift – IT B.V. heeft het recht de domeinnaam ontoegankelijk of onbruikbaar te maken, dan wel op haar eigen naam te (doen) plaatsen wanneer cliënt aantoonbaar in gebreke blijft bij de nakoming van de overeenkomst, zulks echter uitsluitend voor de duur dat cliënt in gebreke is en uitsluitend na verloop van een redelijke termijn tot nakoming gesteld in een schriftelijke ingebrekestelling.
14.9 In geval van ontbinding van de overeenkomst wegens wanprestatie van cliënt is Grift – IT B.V. gerechtigd alle domeinnamen op naam van cliënt op te heffen met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.
 
15. Prijs en betaling
15.1 Partijen zullen in de overeenkomst de datum of data waarop Grift – IT B.V. de vergoeding voor de overeengekomen prestaties aan cliënt in rekening brengt, vastleggen. Facturen worden door cliënt betaald volgens de op de factuur vermelde betalingscondities. Bij gebreke van een specifieke regeling en met inachtneming van het navolgende, zal cliënt binnen dertig (30) dagen na factuurdatum betalen. Cliënt is niet gerechtigd tot verrekening, korting of tot opschorting van een betaling.
15.2 Cliënt is de vergoeding m.b.t. alle allmail.nl-, hosting-, SSL-, DSL-, G-mon- overeenkomsten verschuldigd vanaf de datum dat de dienst voor gebruik ter beschikking is gesteld, dan wel vanaf het moment dat door cliënt daadwerkelijk van de dienst gebruik wordt gemaakt, zulks per dienst bepaald. Indien indienststelling van de dienst wordt verhinderd door een aan cliënt toe te rekenen omstandigheid, is cliënt de vergoeding verschuldigd vanaf de dag waarop de dienst voor gebruik ter beschikking zou zijn gesteld indien de aan cliënt toe te rekenen omstandigheid niet had plaatsgevonden, zulks onder voorwaarde dat Grift – IT B.V. binnen een maand nadat de dienst voor gebruik ter beschikking zou zijn gesteld, de cliënt ter zake van deze vergoeding schriftelijk aanspreekt. Grift – IT B.V. zal aan cliënt de verschuldigde vergoeding door middel van een nota in rekening brengen. De wijze van betaling van de vergoeding en de termijn waarbinnen de betaling dient te geschieden, worden in de desbetreffende nota vermeld en zijn per dienst bepaald. Indien het door Grift – IT B.V. vastgestelde maximale bedrag waarvoor cliënt in een bepaalde periode van diensten gebruik kan maken is bereikt, is Grift – IT B.V. bevoegd reeds voordat de gebruikelijke termijn om een nota te versturen is verstreken aan cliënt een tussentijdse nota toe te zenden, zodat de betaling daarvan wordt vervroegd. Voor zover verschuldigde vergoedingen over een volle kalendermaand verschuldigd, wordt voor elke dag dat cliënt van de betrokken diensten gebruik maakt 1/30 deel van het maandbedrag in rekening gebracht.
15.3 Ten aanzien van alle te verrichten betalingen door cliënt aan Grift – IT B.V., verplicht cliënt zich en verklaart zich ermee akkoord dat cliënt zal zorgdragen c.q. meewerken aan het betalen aan Grift – IT B.V. middels automatische incasso ten behoeve van laatstgenoemde met hantering van een betalings- c.q. incassotermijn van maximaal 10 dagen na factuur-/notadatum.
15.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van cliënt zijn de vorderingen van Grift – IT B.V. op cliënt onmiddellijk opeisbaar.
15.5 Indien cliënt de verschuldigde bedragen niet tijdig betaalt, is cliënt, zonder dat enige aanmaning of ingebrekestelling nodig is, over het openstaande bedrag wettelijke rente verschuldigd. Indien cliënt na aanmaning of ingebrekestelling nalatig blijft de vordering te voldoen, kan Grift – IT B.V. de vordering uit handen geven, in welk geval cliënt naast het dan verschuldigde totale bedrag tevens gehouden is tot vergoeding van alle gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, waaronder kosten berekend door externe deskundigen naast de in rechte vastgestelde kosten. Tevens is cliënt de door Grift – IT B.V. gemaakte kosten van een mislukte mediation verschuldigd indien cliënt bij vonnis wordt veroordeeld tot geheel of gedeeltelijke betaling van het openstaande bedrag.
15.6 Een samengestelde prijsopgave verplicht Grift – IT B.V. niet tot het verrichten van een opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs.
15.7 Aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.
15.8 Dienstverlening buiten de standaard openingstijden wordt berekend met een aangepast uurtarief, volgens de volgende percentages; werkdagen van 8.00 uur tot 17.00 uur betreft 100% van afgesproken uurtarief, op werkdagen 17.00 uur tot 22.00 uur en zaterdag van 8.00 uur tot 17.00 uur betreft 150% van afgesproken uurtarief, overige tijden en op officieel herkende feestdagen betreft 200% van afgesproken uurtarief.
15.9 Grift – IT is gemachtigd om administratiekosten in rekening te brengen bij niet tijdige betaling, cliënt is verplicht om deze te betalen wanneer er geen betaling binnen 30 dagen plaatsvindt.
15.10 Alle prijzen zijn exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders dan aangegeven.

16. Eigendomsvoorbehoud
16.1 De door Grift – IT B.V. geleverde zaken of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, blijven eigendom van Grift – IT B.V. totdat cliënt alle verplichtingen uit de met Grift – IT B.V. gesloten overeenkomst is nagekomen, Grift – IT B.V. heeft daarbij het recht zijn zaken terug te halen, dit voor rekening en risico van cliënt.
16.2 De door Grift – IT B.V. geleverde zaken mogen gedurende de periode van het eigendomsvoorbehoud niet worden verpand en/of op enigerlei andere wijze worden bezwaard.
16.3 Indien derden enig recht op de onder eigendoms-voorbehoud geleverde zaken willen vestigen of doen gelden, is cliënt verplicht Grift – IT B.V. zo snel mogelijk als redelijkerwijze verwacht mag worden op de hoogte te stellen.
16.4 Indien cliënt zijn verplichtingen niet nakomt of er gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen is Grift – IT B.V. gerechtigd geleverde zaken, waarop het eigendomsvoorbehoud rust, bij de klant of derden die de zaak voor de klant houden weg te (doen) halen.
16.5 Software en programmatuur ontwikkeld in opdracht van derden zijn en blijven eigendom van Grift – IT B.V., cliënt heeft daarvan enkel het gebruikersrecht.

17. Risico
17.1 Het risico van (onder meer) verlies, diefstal of beschadiging van zaken, producten, programmatuur of gegevens die voorwerp van de overeenkomst zijn, gaat op cliënt over op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van cliënt of een hulppersoon van cliënt zijn gebracht, dan wel door (een van) hen in gebruik zijn genomen.

18. Rechten van intellectuele of industriële eigendom
18.1 Alle rechten van intellectuele en industriële eigendom op de krachtens de overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Grift – IT B.V., diens licentiegevers of diens toeleveranciers. Cliënt verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van cliënt tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan cliënt toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden.
18.2 Indien Grift – IT B.V. in voorkomend geval bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van
intellectuele of industriële eigendom, kan een zodanige verbintenis uitsluitend schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien partijen schriftelijk en uitdrukkelijk overeenkomen dat rechten intellectuele of industriële eigendom ten aanzien van specifiek voor cliënt ontwikkelde programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of andere materialen, over zullen gaan op cliënt, dan laat dit de bevoegdheid van Grift – IT B.V. onverlet om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, documentatie, werken, programmeertalen en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden toe te passen en te exploiteren, hetzij voor zich zelf hetzij voor derden. Evenmin tast een overdracht van rechten van intellectuele of industriële eigendom het recht van Grift – IT B.V. aan om ten behoeve van zichzelf of derden ontwikkelingen te ondernemen die soortgelijk zijn aan die welke ten behoeve van cliënt zijn of worden gedaan.
18.3 Het is cliënt niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom uit de programmatuur, websites, databestanden, apparatuur of materialen te verwijderen of te wijzigen.
18.4 Het is Grift – IT B.V. toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur of met het oog op overeengekomen beperkingen in de duur van het recht tot gebruik van de programmatuur. Het is cliënt niet toegestaan een dergelijke technische maatregel te verwijderen of te ontwijken. Indien beveiligingsmaatregelen tot gevolg hebben dat cliënt geen reservekopie van programmatuur kan maken, zal Grift – IT B.V. cliënt desgevraagd een reservekopie ter beschikking stellen.
18.5 Tenzij Grift – IT B.V. een reservekopie van de programmatuur aan cliënt ter beschikking stelt, mag cliënt één reservekopie van de programmatuur maken, welke uitsluitend gebruikt mag worden ter bescherming tegen onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Installatie van de reservekopie geschiedt slechts na onvrijwillig bezitsverlies of beschadiging. Een reservekopie dient te zijn voorzien van dezelfde labels en aanduidingen van auteursrecht als aanwezig op het oorspronkelijke exemplaar.
18.6 Cliënt garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Grift – IT B.V. van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemt materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek,
domeinnamen, logo’s etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Cliënt zal leverancier vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

19. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel en privacy
19.1 Elk der partijen garandeert dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of dient te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven, tenzij een wettelijke plicht openbaarmaking van die gegevens gebiedt. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door een der partijen als zodanig zijn aangeduid.
19.2 Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals één jaar na beëindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken.
19.3 Cliënt vrijwaart Grift – IT B.V. voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door cliënt wordt gehouden of waarvoor cliënt uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij cliënt bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan Grift – IT B.V. toerekenbaar en ernstig verwijtbaar zijn.

20. Onderzoek, reclame en garantie
20.1 Klachten over verrichte werkzaamheden dienen door cliënt binnen 8 dagen na ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van betreffende werkzaamheden schriftelijk te worden gemeld aan Grift – IT B.V.. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Grift – IT B.V. in staat is adequaat te reageren.
20.2 Indien een klacht gegrond is, zal Grift – IT B.V. de werkzaamheden alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden. Dit laatste dient door cliënt schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.
20.3 Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen werkzaamheden niet meer mogelijk of zinvol is, zal Grift – IT B.V. slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen zoals aangeduid in deze algemene voorwaarden.
20.4 Grift – IT B.V. zal zich er naar beste vermogen voor inspannen eventuele materiaal- en fabricagefouten in de apparatuur, alsmede in onderdelen die door Grift – IT B.V. in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, binnen redelijke termijn kosteloos te herstellen indien deze binnen een periode van drie maanden na aflevering gedetailleerd omschreven bij Grift – IT B.V. zijn gemeld. Indien herstel naar het redelijk oordeel van Grift – IT B.V. niet mogelijk is, herstel te lang gaat duren of als aan herstel onevenredig hoge kosten zijn verbonden, is Grift – IT B.V. gerechtigd de apparatuur kosteloos te vervangen door andere, soortgelijke maar niet noodzakelijkerwijs identieke, apparatuur. Dataconversie die noodzakelijk is als gevolg van herstel of vervanging valt buiten de garantie. Alle vervangen onderdelen worden eigendom van Grift – IT B.V.. De garantieverplichting vervalt indien de materiaal- of fabricagefouten geheel of gedeeltelijk het gevolg zijn van onjuist, onzorgvuldig of ondeskundig gebruik, van buiten komende oorzaken zoals brand- of waterschade, bliksem inslag en/of overspanning in stroomnet of indien cliënt zonder toestemming van Grift – IT B.V. wijzigingen in de apparatuur of in de onderdelen die door Grift – IT B.V. in het kader van garantie of onderhoud zijn geleverd, aanbrengt of doet aanbrengen. Grift – IT B.V. zal een zodanige toestemming niet op
onredelijke gronden onthouden.
20.5 Werkzaamheden en kosten van herstel buiten het kader van deze garantie zullen door Grift – IT B.V. in rekening worden gebracht conform zijn gebruikelijke tarieven.
20.6 Grift – IT B.V. heeft geen verplichting inzake herstel voor fouten die na afloop van de garantieperiode zijn gemeld, tenzij tussen partijen een onderhoudsovereenkomst is afgesloten welke een zodanige plicht tot herstel omvat.
20.7 Met betrekking tot producten van derden is Grift – IT B.V. tot geen verdere garantie gehouden dan die welke Grift – IT B.V. van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
20.8 Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen. Op de reparaties zelf wordt echter een garantie gegeven met een tijdsduur van 90 dagen na reparatie.
20.9 De garantie is niet van toepassing indien gebreken zijn ontstaan door gebruikmaking van illegale software. Grift – IT B.V. is nooit aansprakelijk voor schade welke is ontstaan door gebruikmaking van illegale software. Ingeval "virussen" worden geconstateerd, behoudt Grift – IT B.V. zich het recht voor deze te verwijderen en de daarmee gemoeide kosten in rekening te brengen. Indien cliënt gedurende de tijd dat de geleverde zaken nog eigendom van Grift – IT B.V. zijn, op de zaken gebruik maakt van illegale software, is cliënt aansprakelijk voor alle daardoor door Grift – IT B.V. eventueel te lijden schade.
20.10 Grift – IT B.V. is niet aansprakelijk voor verlies van gegevens die opgeslagen zijn op harddisk, floppy's, USB sticks, tapes, banden of andere media dragende producten.
20.11 Kosten die voor Grift – IT B.V. zijn ontstaan in verband met niet gegronde klachten, dan wel betreffende zaken waarvan de garantietermijn is verstreken, zullen volledig voor rekening van cliënt worden gebracht.
20.12 Grift – IT B.V. is tot geen andere garantie gehouden dan die tussen partijen expliciet en schriftelijk is overeengekomen.

21. Beëindiging overeenkomst
21.1 Aan elk der partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, steeds in alle gevallen na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.
21.2 Indien een overeenkomst welke naar zijn aard en inhoud niet door volbrenging eindigt, voor onbepaalde tijd is aangegaan, kan deze door elk der partijen na goed overleg en onder opgave van redenen door schriftelijke opzegging worden beëindigd. Indien tussen partijen geen uitdrukkelijke opzegtermijn is overeengekomen, dient bij de opzegging een redelijke termijn in acht te worden genomen. Partijen zullen alsdan wegens opzegging nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
21.3 In afwijking van wat de wet daaromtrent door middel van regelend recht heeft bepaald, kan cliënt een overeenkomst van dienstverlening slechts opzeggen in de gevallen geregeld in deze voorwaarden.
21.4 Elk der partijen kan de overeenkomst zonder ingebrekestelling met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk schriftelijk beëindigen c.q. ontbinden indien de wederpartij - al dan niet voorlopig – surseance van betaling wordt verleend, indien ten aanzien van wederpartij faillissement wordt aangevraagd of indien de onderneming van de wederpartij wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. Grift – IT B.V. is wegens deze beëindiging nimmer tot enige restitutie van reeds ontvangen gelden dan wel tot schadevergoeding gehouden. Ingeval van faillissement van cliënt vervalt het recht tot gebruik van aan cliënt ter beschikking gestelde programmatuur van rechtswege.
21.5 Indien cliënt op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij cliënt bewijst dat Grift – IT B.V. ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die Grift – IT B.V. vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst reeds naar behoren heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
21.6 Grift – IT B.V. behoudt steeds het recht voor schadevergoeding te vorderen.

22. Aansprakelijkheid en vrijwaringen
22.1 Indien Grift – IT B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
22.2 Uitsluitend indien cliënt aantoont dat hij schade heeft geleden wegens opzet of grove schuld van Grift – IT B.V. die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Grift – IT B.V. aansprakelijk, deze aansprakelijkheid is in alle gevallen beperkt tot directe schade.
22.3 Grift – IT B.V. is nimmer aansprakelijkheid voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminderde goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, schade als gevolg van aanspraken van afnemers van cliënt, verminking of verlies van data, schade verband houdende met het gebruik van door cliënt aan leverancier voorgeschreven zaken, materialen of software van derden, schade verband houdende met de inschakeling van door cliënt aan Grift – IT B.V. voorgeschreven toeleveranciers.
22.4 In geval van aansprakelijkheid van Grift – IT B.V., is deze beperkt tot het bedrag van de verzekerde som dat in het desbetreffende geval uit hoofde van een door Grift – IT B.V. gesloten overeenkomst wordt uitgekeerd door haar verzekeraar, verminderd met het eigen risico.
Niettegenstaande het voorgaande en in alle (overige) gevallen zal de totale vergoeding voor directe schade per schade toebrengende gebeurtenis nimmer meer bedragen dan een bedrag gelijk aan eenmaal het bedrag van de opdracht althans dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft en verminderd met de door Grift – IT B.V. gemaakte kosten voor de inschakeling van derden en voor de uitvoering van de overeenkomst, dit alles zoals volgens de administratie van Grift – IT B.V. is vastgelegd, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen als één gebeurtenis heeft te gelden.
22.5 De beperking van aansprakelijkheid van Grift – IT B.V. bedongen in dit artikel is mede bedongen ten behoeve van al degenen die ten behoeve van Grift – IT B.V. werkzaamheden verrichten en/of voor de uitvoering van de overeenkomst zijn ingeschakeld.
22.6 Cliënt vrijwaart leverancier voor alle aanspraken van derden wegens productaansprakelijkheid als gevolg van een gebrek in een product of systeem dat door cliënt aan derden is geleverd en dat mede bestond uit door Grift – IT B.V. geleverde apparatuur, programmatuur of andere materialen, behoudens indien en voor zover cliënt bewijst dat de aantoonbare schade geheel en uitsluitend is veroorzaakt door de apparatuur, programmatuur of andere materialen direct afkomstig van Grift – IT B.V..
22.7 Indien cliënt aan Grift – IT B.V. informatiedragers, elektronische bestanden of software etc. verstrekt, garandeert cliënt dat deze vrij zijn van virussen en defecten.
22.8 Cliënt is in alle gevallen zelf verantwoordelijk voor zijn data, gegevens, applicatie, website, e-mail en
bestanden. Bij verlies van deze gegevens en software tijdens uitvoeren dienstverlening door Grift – IT B.V. kan nimmer Grift – IT B.V. hiervoor aansprakelijk worden gesteld.
22.9 Indien door Grift – IT B.V. wordt toegezegd, als te leveren dienst een back-up van gegevens en software te maken, is Grift – IT B.V. nimmer aansprakelijk voor een niet volledig of correct gemaakte back-up. Cliënt blijft zelf aansprakelijk voor een correcte back-up van zijn gegevens en software en de volledigheid hiervan.

23. Uitsluitingen
23.1 Werkzaamheden wegens het onderzoek en/of herstel van storingen die voortvloeien uit onoordeelkundig gebruik van de apparatuur of van buiten komende oorzaken, zoals gebreken in communicatielijnen of in spanningsvoorziening, of koppelingen met c.q. gebruikmaking van apparatuur, programmatuur of materialen welke niet onder de overeenkomst vallen, behoren niet tot de verplichtingen van Grift – IT B.V. op grond van de overeenkomst, en zullen bij cliënt apart in rekening worden gebracht tegen de gebruikelijke tarieven.
23.2 In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen:
• het vervangen van verbruiksartikelen zoals onder andere magnetische opslagmedia, en inktlinten;
• de vervangingskosten van onderdelen alsmede onderhoudsdiensten voor het herstel van storingen die geheel of gedeeltelijk zijn veroorzaakt door pogingen tot herstel door anderen dan Grift – IT B.V.;
• werkzaamheden ten behoeve van gedeeltelijke of algehele revisie der apparatuur;
• modificaties aan apparatuur;
• verplaatsing, verhuizing, herinstallatie van apparatuur of werkzaamheden ten gevolge hiervan.

24. Overmacht
24.1 Geen van partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt mede verstaan overmacht van toeleveranciers van Grift – IT B.V., het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers die door cliënt aan Grift – IT B.V. zijn voorgeschreven, evenals gebrekkigheid van zaken, materialen, programmatuur van derden waarvan het gebruik door cliënt aan Grift – IT B.V. is voorgeschreven.
24.2 Indien een overmacht situatie langer dan negentig dagen heeft geduurd, hebben partijen het recht om de overeenkomst door schriftelijke ontbinding te beëindigen. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

25. Toepasselijk recht en geschillen
25.1 De overeenkomsten tussen Grift – IT B.V. en cliënt worden beheerst door Nederlands recht.
25.2 Geschillen welke tussen Grift – IT B.V. en cliënt mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen Grift – IT B.V. en cliënt gesloten overeenkomst dan wel naar aanleiding van nadere overeenkomsten die daarvan het gevolg zijn, worden uitsluitend beslecht door de bevoegde rechter van de rechtbank in het arrondissement waarin Grift – IT B.V. is gevestigd.
25.3 De voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Naaldwijk.
25.4 In geval van uitleg van de inhoud en strekking van de algemene voorwaarden is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.
25.5 Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie van de algemene voorwaarden zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.
25.6 Informatie en mededelingen op de website van Grift – IT B.V. zijn onder voorbehoud van programmeer- en typefouten. In geval van enige inconsistentie tussen de website en de overeenkomst prevaleert de overeenkomst.
25.7 Onder “schriftelijk” valt in deze voorwaarden ook e-mail en communicatie per fax, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.
25.8 De door Grift – IT B.V. ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie geldt als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door cliënt.
25.9 Partijen stellen elkaar steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, postadres, emailadres, telefoonnummer en desgevraagd bank- of gironummer.